foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§1
 Nazwa Stowarzyszenia brzmi „Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych” i zwane jest 
dalej w treści „Stowarzyszeniem”.
§2
 Stowarzyszenie jest związkiem twórczym działającym na podstawie ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach, oraz zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej.
§3
.1  Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz miasto 
stołeczne Warszawa. Może ono działać również za granicą po uzyskaniu zezwolenia 
miejscowych władz.
§3
.2  Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania.
§4
.1  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą, 
według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
§4.2  Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa.
§5 Działalność Stowarzyszenia ma charakter społeczny, a udział we władzach jest honorowy.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§6   Celem Stowarzyszenia jest:
a.zrzeszanie twórców form złotniczych dla podniesienia skuteczności działań twórczych i organizacyjnych członków oraz dla zapewnienia im szerokiego dostępu do informacji, materiałów i kontaktów
b.promocja polskich twórców form złotniczych w kraju i za granicą.
§7 
  Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a.organizowanie wystaw, konkursów, plenerów, kursów i innych imprez, oraz uczestnictwo w takich w kraju i za granicą.
b.reprezentowanie członków Stowarzyszenia na zjazdach, konferencjach i kongresach międzynarodowych oraz w pracach międzynarodowych organizacji plastycznych
c.współpracę i porozumienie ze wszystkimi organizacjami, stowarzyszeniami i ugrupowaniami twórczymi związanymi z działalnością Stowarzyszenia
d.współdziałanie z Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz innymi instytucjami, szczególnie w zakresie:
– inicjowania i opiniowania aktów prawnych dotyczących plastyki
– orzecznictwa i opiniodawstwa w zakresie sztuki
e. współpracy ze środkami masowego przekazu
f. prowadzenia wymiany informacji
g. prowadzenia działalności dokumentacyjnej
§8 
Stowarzyszenie może organizować działalność socjalną dla swoich członków i ich rodzin. Szczególny zakres i zasady działalności określa regulamin, uchwalany na wniosek Zarządu przez Walny Zjazd.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
 Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy mający pełną zdolność do Czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy uznają cele Stowarzyszenia i legitymują się odpowiednim dorobkiem twórczym oraz obywatele innych krajów.
§10 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. honorowych,
b. zwyczajnych,
c. wspierających.
§11
.1 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba wybitnie zasłużona dla spraw plastyki.
§11
.2 Godność członka honorowego nadaje Zarząd.
§11
.3 Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§12
 Nadanie członkostwa zwykłego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie podpisanej przez zainteresowanego deklaracji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej dorobek twórczy.
§13.
1 Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia, złoży pisemne zobowiązanie płacenia zadeklarowanych składek, wpłaci obowiązujące wpisowe i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
§13.

2 Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
§14
 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek uczestnictwa w Walnych Zjazdach.
§15
 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo korzystania ze wszystkich praw i świadczeń wynikających z przynależności do STFZ na podstawie ważnej legitymacji.
§16 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy udział minimum raz na dwa lata w wystawie zbiorowej konkursowej.
§17 
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.
§18 Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:
a. śmierć
b. dobrowolne wystąpienie zgłoszone władzom Stowarzyszenia na piśmie,
c. wykluczenie z powodu nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres pół roku
po jednokrotnym upomnieniu lub płacenia w nierzetelnej wysokości,
d/ wykluczenie w przypadku skazania wyrokiem prawomocnym sądu powszechnego za
popełnienie przestępstwa z niskich pobudek,
e. wykluczenie prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego
f. wykluczenie z powodu nie wywiązania się z obowiązków wynikających z § 16 Statutu
na wniosek Rady Programowej.
§19
.1 Uchwałę o wygaśnięciu członkostwa lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Odwołanie od decyzji wykluczenia można złożyć Walnemu Zjazdowi – co najmniej dwa tygodnie przed Zjazdem.
§19.2 Członkowie wykluczeni mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie dwóch lat od chwili wykluczenia.
§19.3.1 Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członka w przypadku naruszenia przez niego postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz, naruszenia dobrego imienia STFZ, zasad etyki zawodowej lub innych obowiązków członka.
§19.3.2 Okres zawieszenia trwa do zakończenia postępowania przed Sądem Koleżeńskim.
§19.3.3 W okresie zawieszenia ustają prawa wynikające z przynależności do STFZ z
wyjątkiem prawa do wykonywania zawodu.
§19.4 Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd ma obowiązek ponownego rozpatrzenia
uchwały o wykluczeniu.
§19.
5 Członkowie Stowarzyszenia mogą pełnić w organach Stowarzyszenia tylko jedną funkcję w strukturze władz i organach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Naczelne władze Stowarzyszenia

§20.
1 Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a. Walny Zjazd
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
§20.
2 Organem opiniodawczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.
§21
.1 Kadencja władz trwa dwa lata.
§21
.2 W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków władz Stowarzyszenia, władzom przysługuje prawo kooptacji członków, przy czym liczba dokooptowanych nowych członków nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków danej władzy.
§22.
1 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd.
§22.
2 Walny Zjazd zwoływany jest raz do roku przez Zarząd
§22.
3 Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwoływany na podstawie uchwały Zarządu na żądanie co najmniej dwóch trzecich liczby członków Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji Rewizyjnej
§22.

4 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zjazdu musi być doręczone członkom Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Zjazdu i informować o miejscu, dacie oraz porządku obrad.
§23
.1 W Walnym Zjeździe biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie honorowi i członkowie wspierający
§23
.2 Uchwały Walnego Zjazdu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej jedna druga uprawnionych członków, w drugim terminie – bez względu na liczb obecnych członków
§23
.3 Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy czym na żądania trzech piątych obecnych głosowanie poszczególnych spraw może być tajne.
§24 
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
b. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. wybór w tajnym głosowaniu Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej i Sądu Koleżeńskiego
d. rozstrzyganie odwołań od uchwały Zarządu i wyroków Sądu Koleżeńskiego
e. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
f. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku
g. uchwalanie regulaminu działalności socjalnej Stowarzyszenia
h. uchwalanie regulaminu Sądu Koleżeńskiego
i. uchwalanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej.
§25
.1 Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą wykonawczą i składa się z pięciu członków, w tym v-ce prezesa i skarbnika
§25
.2 Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera v-ce prezesa i skarbnika
§25
.3 Uchwały zapadające na posiedzeniach Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 4/5 członków, w tym prezesa lub v-ce prezesa i skarbnika. W posiedzeniach Zarządu bierze udział szef Rady Programowej – z głosem doradczym oraz członek Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu
§25
.
4 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał
§25
.5 Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.
§26 
Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b. kierowanie ogólną działalnością Stowarzyszenia po zapoznaniu się z opiniami Rady Programowej
c. powoływanie członków Komisji Kwalifikacyjnej i uchwalanie jej regulaminu
d. zwoływanie i organizowanie Walnych Zjazdów
e. podejmowanie uchwał o kierunkach prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalanie zasad funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej
f. przyjmowanie członków zwyczajnych i ich wykluczanie
g. ustalanie wysokości wpisowego i składek rocznych
h. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zdobywania majątku Stowarzyszenia
i. przyjmowanie członków wspierających
j. podejmowanie na wniosek Rady Programowej uchwały o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji
k. podejmowanie uchwały w sprawach pomocy socjalnej na rzecz członków
l. nadawanie członkostwa honorowego po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
§27.
1 Najwyższym organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna, która składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego
§27.

2 Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego
§27.

3 Organizacje i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd.
§28 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia
b. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi
c. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
d. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu. 
Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli przynajmniej raz do roku.
§29.
1 Rada Programowa składa się z trzech do sześciu członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego
§29.2 Do kompetencji Rady Programowej należy:
a. ustalanie ogólnych programów działalności Stowarzyszenia
b. wnioskowanie o przyjęciu członków
c. wnioskowanie o przyznaniu członkostwa honorowego
d. wnioskowanie o przystąpieniu do krajowych lub międzynarodowych organizacji.

ROZDZIAŁ V

Sąd Koleżeński

§30.1 Sąd Koleżeński powoływany jest przez Walny Zjazd i składa się z trzech członków w tym przewodniczącego
§30.2 przewiduje się następujące kary: upomnienie i wykluczenie
§30.3 Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego orzekającego karę wykluczenia przysługuje członkowi Stowarzyszenia prawo odwołania się do Walnego Zjazdu. W innych sprawach orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne
§30.4 Organizacje i tryb pracy Sądu ustala regulamin uchwalony przez Walny Zjazd.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

§31
.1 Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości, nieruchomości i funduszy
§31
.2 Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki, opłaty wpisowe i inne świadczenia członkowskie
b. dotacje, zapisy. darowizny, spadki
c. dochody z ruchomości i nieruchomości
d. dochody z działalności własnej
e. wpływy z działalności gospodarczej
f. ofiarność publiczna

ROZDZIAŁ VII

Warunki ważności uchwał i czynności prawnych

§32
 Jeżeli poszczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej drugiej liczby uprawnionych do głosowania.
§33 
Pisma, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę majątku STFZ wymagają podpisu – prezesa lub v-ce prezesa i skarbnika. Pisma dotyczące zobowiązań artystycznych wymagają podpisu szefa Rady Programowej i członka Zarządu. Inne pisma sporządzone w imieniu Stowarzyszenia wymagają podpisu jednej uprawnionej osoby.

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej jednej drugiej członków uprawnionych do głosowania.
§35
 W razie podjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd, kierując się ogólnym interesem członków Stowarzyszenia, zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.