foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regulamin XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej

PREZENTACJE 2017

Temat: SREBRO & PAPIER

Regulamin do pobrania

 

Organizatorzy:                                                       Patronat honorowy:

                 

Fundatorzy nagród:

         

  

    

Idea:

Nawiązując do zeszłorocznego tematu, który zaowocował powstaniem bardzo ciekawej kolekcji prac i tym razem stawiamy na połączenie srebra z innym materiałem – papierem. 

Zachęcamy do poszukiwania nowych, odkrywczych form i kształtów. Jako inspirację, uwadze polecamy współczesne wzornictwo złotnicze (contemporary jewellery). Założeniem wystawy konkursowej jest stworzenie kolekcji w duchu contemporary, z racji prezentowania jej w miejscach wpisujących się w ten nurt. 

 

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby i firmy, które w dniach 22.09-5.10.2017 roku dostarczą lub prześlą swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w wersji papierowej) na adres: 

       Sz. P. Aniela Ryndziewicz

       Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,

       ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny,

       z dopiskiem Prezentacje 2017.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.stfz.pl oraz na stronie facebookowej: www.facebook.com/StowarzyszenieSTFZ . Ponadto, za każdą zgłoszoną pracę lub komplet, należy wnieść właściwą opłatę wpisową w wysokości:

• 50 zł – dla członków STFZ, uczniów/studentów kierunków artystycznych (do przesyłki należy dołączyć kserokopię ważnej legitymacji), 

• 100 zł – dla pozostałych uczestników,

na konto bankowe: 

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych 

01-230 Warszawa ul Skierniewicka 1/7 lok72

Bank WBK 68 1090 1870 0000 0001 2064 9527

 

Dowód wpłaty należy dołączyć do prac konkursowych.

 1. Opłata wpisowa jest bezzwrotna.

2. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze przedmioty oraz komplety i zestawy. Komplety i zestawy zgłoszone na jednym formularzu będą traktowane jako jedna praca.

3. Warunkiem uczestnictwa jest użycie w pracy papieru i srebra. Dopuszcza się użycie dodatkowo innych metali i materiałów. 

4. Obiekt musi spełniać funkcję biżuterii o wymiarach nieprzekraczających 30 x 30 x 30 cm.

5. Zgłoszone prace muszą być nowe i dotychczas nigdy nie prezentowane, co zgłaszający potwierdza w zgłoszeniu własnym podpisem. Zgłaszający deklaruje również, że jest właścicielem praw autorskich nadesłanych przedmiotów w rozumieniu prawa autorskiego.

6. Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę prac (kompletów). Współpraca projektanta i wykonawcy jest dopuszczalna.

7. Każda praca (zestaw) powinna być oznaczona kodem umieszczonym także na formularzu zgłoszeniowym, osobnym dla każdej pracy (zestawu, kompletu). Kod to pięć dowolnych, nadanych przez zgłaszającego cyfr. Prace konkursowe powinny być dostarczone w bezpiecznym opakowaniu, uwzględniającym wielokrotne użycie, a dodatkowo w torebce strunowej z kodem pracy, imieniem i nazwiskiem autora.

8. Używanie pseudonimów jest zabronione.

9. W zgłoszeniu należy podać wartość odtworzenia pracy (użytych materiałów).

10. Chęć odbioru prac należy zgłaszać po dwóch latach od ogłoszenia wyników u wybranego komisarza konkursu.

11. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane do końca stycznia 2018 na koszt autora, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Istnieje możliwość odbioru osobistego podczas targów Amberif 2018, lecz należy ten fakt ustalić z komisarzem konkursu – Mają Woźniak, w formie korespondencji e-mailowej do końca grudnia 2017 roku. 

 

 

Jury:

1. Obrady jury odbędą się w dniu 10 października 2017 roku w Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddziale Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

2. Jury będzie obradowało w składzie:

• Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego;

• Aniela Ryndziewicz – przedstawiciel Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym,  kierownik Muzeum Sztuki Złotniczej;

• Monika Szpatowicz – kurator Legnickiego Festiwalu Srebra;

• prof. Andrzej Szadkowski, założyciel Katedry Biżuterii na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi, projektant biżuterii; 

• Krzysztof Gińko – przedstawiciel STFZ, projektant biżuterii;

• Tomasz Zaremski – projektant biżuterii związany z Kazimierzem Dolnym.

3. Jury dokona kwalifikacji prac zgodnie z regulaminem oraz przyzna nagrody i wyróżnienia;

4. Jury, bez względu na użyte techniki, będzie zwracało uwagę na techniczną perfekcję wykonania prac, zgodność z tematem konkursu oraz autorską interpretację.

5. Jury jest zobowiązane do pisemnego umotywowania swojego werdyktu;

6. Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna zamknięta;

7. Jury ma prawo do innego podziału nagród;

8. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu werdykt jury jest tajny;

9. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie podana do wiadomości do dnia 31 października 2017 roku w aktualnościach na stronie: https://www.mnkd.pl

10. Po obradach jury, prace konkursowe zostaną zaprezentowane fundatorom nagród/ wyróżnień, którzy dokonują wyboru spośród prac zakwalifikowanych do konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18 listopada 2017 roku podczas wernisażu wystawy w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym - oddział Muzeum

Sztuki Złotniczej.

2. Lista wyróżnionych/ nagrodzonych osób zostanie opublikowane w Internecie na stronach: www.stfz.pl, www.mnkd.pl oraz w prasie branżowej.

3. Nagrodzone i zakwalifikowane prace będą prezentowane od 18.11.2017 do 20.12.2017 w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, a następnie także w innych wybranych miejscach na terenie kraju.

4. Zakwalifikowane prace ze względu na kolejne planowane wystawy pozostaną do dyspozycji organizatorów przez dwa lata. Następnie do końca stycznia 2020 zostaną odesłane na koszt autora na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Istnieje możliwość odbioru osobistego na targach Amberif 2020, lecz należy ten fakt ustalić z komisarzem konkursu – Mają Woźniak - w formie korespondencji e-mailowej do końca grudnia 2019 roku.

 

 

Nagrody i wyróżnienia*:

• Nagroda Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym (nagroda rzeczowa);

• Nagroda Prezesa STFZ (statuetka);

• Nagroda Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy (nagroda rzeczowa);

• Nagroda im. Joachima Sokólskiego ufundowana przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej (nagroda finansowa oraz rzeczowa); 

• Nagroda Międzynarodowych Targów Gdańskich (nagroda rzeczowa);

• Nagroda „Otwartego Krzemienia” Galerii Otwartej w Sandomierzu (nagroda rzeczowa);

• Wyróżnienie firmy Walcownia Metali Grako (nagroda rzeczowa);

• Wyróżnienie firmy Hopea (nagroda rzeczowa);

• Wyróżnienie firmy Rodent (nagroda rzeczowa);

• Wyróżnienie firmy Jasper (nagroda rzeczowa).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które zostały nagrodzone pieniężnie oraz rzeczowo zobowiązane są do zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego u skarbnika STFZ, w wysokości 10% od sumy otrzymanej nagrody (o ile wartość przekroczyła 760zł) w momencie jej otrzymania. 

 

*Rodzaje i liczba nagród może ulec zmianie. 

 

Wydawnictwa:

1. Wystawie będzie towarzyszyć katalog prac nagrodzonych oraz zakwalifikowanych do konkursu oraz plakat promujący wydarzenie.

2. Każdy z autorów zakwalifikowany do konkursu otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz autorski katalogu.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji prac w wydawnictwach, prasie, telewizji oraz innych formach dokumentacji wizualnej w celach promocyjnych.

 

Ustalenia końcowe:

1. Członkowie jury, komisarze oraz fundatorzy nagród nie biorą udziału w konkursie. Mogą dołączyć swoje prace do wystawy oraz katalogu poza konkursem.

2. Organizatorzy przyjmują materialną odpowiedzialność za prace od momentu ich otrzymania do chwili zwrotu, rozumianego jako odbiór osobisty lub moment nadania przesyłki za pośrednictwem poczty zwykłej lub kurierskiej (w razie zaginięcia przesyłki odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska zgodnie z regulaminem przewozów).  

3. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia pracy w czasie ekspozycji lub przechowywania, organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów koniecznych do jej odtworzenia.

 

Nasi partnerzy

partnerzy.jpg

Najnowsze video

Reklama